ความเป็นมาโครงการ

เกาะพะงัน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ดึงดูดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสงบและมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นมากมาย

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนิน “โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน

การพัฒนาปรับปรุงถนนตามแผนแม่บทนั้น มีทั้งสิ้น 9 สายทาง รวมระยะทางทิ้งสิ้นประมาณ 74.72 กิโลเมตร โดยการกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 ปี (2550 – 2564)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการ

เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ

ขอบเขตการศึกษาโครงการ

การศึกษาโครงการสามารถแบ่งงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 งานสำรวจออกแบบเบื้องต้น และ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และส่วนที่ 2 งานส่วนที่ 2 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดความปลอดภัยในการขับขี่

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อน

ความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการที่มีอยู่ตลอดเส้นทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561