ลักษณะโครงการเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร โดยการออกแบบปรับปรุงถนนเดิมให้มีความสะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสายทาง ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของถนน สายบ้านท้องศาลาศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 11.6 กิโลเมตร เขตทางกว้างประมาณ 10 - 15 เมตร

map

รูปแนวเส้นทางโครงการปัจจุบัน