DSC0612เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

meet2กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างผลการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังนี้

ประชุมกลุ่มย่อยประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 จำนวน 4 เวที ดังนี้

newsกรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 จำนวน 4 เวที ดังนี้

pp1 017เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขึ้นข้างบนสุด