bannerinvitegroup1

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น 4 เวที ดังนี้

  • เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน
  • เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.ณ ศาลาวัดอัมพวัน
  • เวทีที่ 3 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
  • เวทีที่ 4 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

 ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุมฯ

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์