ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 จำนวน 4 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.ณ ศาลาวัดอัมพวัน

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย