banner meet2

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วงถนนสายบ้านท้องศาลา – บ้านวกตุ่ม – หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างผลการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี


 ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุมฯ

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์