ความคืบหน้าโครงการประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 3-4 และ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง